Vedtekter for Juventus Club Doc Norge

Vedtektene til supporterklubben følger

§ 1 Foreningens navn og adresse

Foreningens navn er Juventus Club Doc Norge, også forkortet Juventus Norge. Foreningens forretningsadresse er Skedsmo.

§ 2 Foreningens formål og organisasjonstype

Juventus Norges formål er å fremme samholdet mellom supportere i Norge av den italienske fotballklubben Juventus Football Club S.P.A. Juventus Norge ønsker å være en offisiell supporterklubb og må derfor innfri krav fra Juventus’ Club Doc-program (JCD). Supporterklubben er en ideell organisasjon etter krav fra JCD.

§ 3 Medlemmer

Alle personer kan bli medlemmer av supporterklubben. Innmelding skjer til styret og medlemslister legges løpende ut på hjemmesiden. Medlemskapet løper fra den tid kontingenten er betalt og frem til årsskiftet. Medlemskapet løper frem til styret mottar skriftlig oppsigelse. Utmeldelse medfører ikke rett til å få tilbakebetalt innbetalt kontingent.

Dersom et medlem ikke betaler kontingenten innen l4 dager etter purring opphører medlemskapet. Likeså kan et medlem utelukkes fra medlemskap, dersom vedkommende oppfører seg i strid med foreningens vedtekter eller viser oppførsel som er usømmelig eller uforenlig med foreningens formål. Utelukkelse av et medlem besluttes av styret.

§ 4 Kontingent

Kontingenten fastsettes av styret de to første driftsårene og deretter av medlemmene på årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten skal tilpasses siste års regnskap og beretning, samt styrets forslag til neste års budsjett. Den fastsatte kontingent skal innbetales senest fire uker etter at den er fastsatt av årsmøtet og på den måten styret bestemmer.

§ 5 Årsmøte

Alle medlemmer kan møte på årsmøtet og har en stemme. Medlemmer kan ikke møte med fullmektig. Styrets leder er møteleder. Vedtak på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har styreleder, eller dennes stedfortreder dobbeltstemme.

Innkallelse til årsmøte, eventuelt ekstraordinært medlemsmøte, skal skje med minst 14 dagers varsel via hjemmesidene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Oppgave over de saker som skal behandles på årsmøtet skal vedlegges innkallingen.
Et medlem som ønsker en spesiell sak behandlet på årsmøte, må senest en uke i forveien ha sendt inn skriftlig beskjed om dette til styret.

På årsmøte skal minimum følgende saker behandles:

1. Styrets årsberetning
2. Årsregnskap med revisors kommentarer
3. Godkjennelse av styrets beretning og regnskap, meddelelse av ansvarsfrihet for styret og revisor.
4. Fastsettelse av årsavgift
5. Innkomne forslag og andre saker styret ønsker behandlet
6. Valg av styreleder, to styremedlemmer og revisor.
7. Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Ekstraordinært medlemsmøte holdes hvis styret anser det nødvendig eller minst 2/3-deler av medlemmene skriftlig krever dette.

§ 6 Styret

Styret skal bestå av minimum tre medlemmer, styreleder og to styremedlemmer.
Styret velges for fire år av gangen. For å sikre kontinuitet oppnevnes halve styret med to års mellomrom. Styret velger selv sin leder og nestleder. Foreningens egenkapital forvaltes av styret.
Styret velger daglig leder.

§ 7 Daglig leder

Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av supporterklubben. Har også som ansvar å sørge for at nødvendig informasjon blir sendt til JCD for opprettholde supporterklubbens status som offisiell supporterklubb.

§ 8 Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig er ansvarlig for klubbens dialog med media og er formell kontaktpunkt til JCD.

§ 9 Kasserer

Økonomiansvarlig skal føre supporterklubbens regnskap, herunder lage medlemsregister og innkreve medlemskontingent.

§ 10 Webredaktør

Webredaktøren er ansvarlig redaktør og skal sørge for den daglige drift av supporterklubbens hjemmeside, for tiden www.juvenorge.com. Webredaktøren skal som ansvarlig redaktør godkjenne hvem som inngår i webredaksjonen, inklusiv gis moderator- og skribentrettigheter.

§ 11 Juvenorge.com

Juvenorge.com ble etablert 2008 av en av stifterne, Thomas Maurstad Larsson (TML), som privatperson. Siden det ikke strider mot formålet, ønsker TML å beholde avtaleforholdet og administratorrettighetene på webhotellet og eierrettighetene til internettdomenet juvenorge.com. Så lenge TML og supporterklubben har sammenfallende interesser stilles hjemmesiden juvenorge.com til klubbens disposisjon. Ønsker TML å trekke seg ut av samarbeidet skal saken diskuteres med styret først og deretter skal beslutningen kommuniseres skriftlig med en oppsigelsestid på minimum tre måneder.

§ 12 Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan bare foretas av årsmøtet, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag til endring må vedlegges innkallingen.

« Forrige side